શૈક્ષણિક લોન (ન્યૂ આકાંક્ષા યોજના)

Note :- Please Fill All Details In English.(નોંધ:ફોર્મ ની બધી વિગતો અંગ્રેજીમાં ભરવાની રહેશે)

અરજદારની માહિતી

અટક
નામ
પિતા/પતિનું નામ
અટક
નામ
પિતા/પતિનું નામ
(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ મુખ્ય વિષય શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા પરીક્ષા કયા પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે.
SSC
HSC
Diploma
Graduation
Post Graduation

યુનીવર્સીટીની માહિતી

વર્ષ
સેમેસ્ટર

અભ્યાસક્રમ પાછળ થનાર ખર્ચ

મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના /સ્કોલરશીપ યોજના / લોન લીધેલ હોય તો તેની માહિતી

બેંક એકાઉન્ટની માહિતી

captcha

    Cancel