સ્વયં સક્ષમ યોજના લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

અન્ય ધંધાની વિગત ફક્ત English માંજ લખવી.

Note :- Please Fill All Details In English.

Applicant's Details

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 18 to 50(ઉંમર ૧૮ થી ૫૦ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
  • વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

Education Qualification (શૈક્ષણિક લાયકાત)


Bank Account Details


captcha
refresh