યોજના મુજબના પરિશિષ્‍ટ

Documents Download
(1) નમુનો ૧ - લાભાર્થી નું સોગંદ નામું
(2) નમુનો ૨ - રૂ. ૫૦,૦૦૦ કરતા વધુ લોન ની રકમ માટે
(3) નમુનો ૨ - રૂ. ૫૦,૦૦૦ સુધી ની લોન માટે
(4) નમુનો ૩ - ગીરો ખાત ની નોંધણી બાબત
(5) નમુનો ૪ - સરકારી કર્મચારી માટે નું બાંહેધારી પત્રક
(6) રૂ.૨૦ નો અધિવેશન સ્ટેમ્પ અને માંગણી હૂંડી પત્રક
(7) રૂ.૫૦ નો અધિવેશન સ્ટેમ્પ
(8) રૂ.૧૦૦ નો અધિવેશન સ્ટેમ્પ
(9) આધાર સંમતિ પત્રક
(10) સૈદ્ધાંતિક યોજનાઓ માટે
(11) જુદા જુદા ધંધા માટે ધિરાણ આપવાની યોજના માટે
(12) શૈક્ષણિક લોન માટે નો આદેશ